Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2020

Utworzono dnia 04.09.2020

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku informuje, iż rusza Podprogram 2020 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom, które z powodu trudnej sytuacji i niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiedniego wyżywienia, których dochód netto z miesiąca poprzedzającego nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj:

  • 1 402,00 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056,00 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Osoby najbardziej potrzebujące powinny zgłosić się do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku, w celu otrzymania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

SKIEROWANIA BĘDĄ WYDAWANE w tut. OŚRODKU OD DNIA 07 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, iż osoby należące do Parafii Kłecko będą miały wydawaną żywność na miejscu w ww. Parafii, natomiast osoby należące do pozostałych parafii, będą zobowiązane odebrać żywność w jednej z Parafii w Gnieźnie - wskazanej przez Caritas Archidiecezji Gnieźnieńskiej.

Zakładany okres realizacji dostaw artykułów spożywczych w ramach Podprogramu 2020*

1) Dla produktów: groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, fasolka po bretońsku, makaron jajeczny świderki, płatki owsiane, ryż biały, kasza jęczmienna, herbatniki maślane, mleko UHT, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet drobiowy, filet z makreli w oleju, cukier biały, miód nektarowy wielokwiatowy, olej rzepakowy:

od 11.2020 r. do 07.2021 r.

2) Dla sera podpuszczkowego dojrzewającego: 

od 11.2020 r.do 04.2021 r.

*ostateczne terminy rozpoczęcia realizacji dostaw poszczególnych artykułów spożywczych do magazynóworganizacji partnerskich będą uzależnione od terminu zawarcia przez KOWR umów z wykonawcami dostaw poszczególnych artykułów spożywczych. W uzasadnionych przypadkach termin zakończenia dostaw może zostać wydłużony, co nie wymagać będzie ć zmiany Wytycznych, a wyłącznie pisemnej zgody IZ POPŻ .1

Objaśnienie:

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;

- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

 

Do dochodu wlicza się m.in.

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,

- wynagrodzenie za pracę dorywczą,

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,

- renty,

- emerytury,

- alimenty,

- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,

- zasiłki dla bezrobotnych,

- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,

- dochody z gospodarstwa rolnego,

- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),

- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),

- dodatek mieszkaniowy,

- dodatek energetyczny.

 

Do dochodu nie wlicza się: 

świadczenie wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2018 r. poz. 2134, z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, późn. zm.),

- świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. z 2018 r. poz. 1272, z późn. zm.),

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  

- zasiłku celowego,  

- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),

- wartości świadczenia w naturze,  

- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

- świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 690), 

- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 234

W poprzednim tygodniu: 311

W tym miesiącu: 291

W poprzednim miesiącu: 1163

Wszystkich: 26787