Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Asystent rodziny

Asystent rodziny to osoba, która przez pewien czas wspiera rodzinę, aby ta w przyszłości potrafiła samodzielnie przezwyciężać trudności życiowe, zwłaszcza te dotyczące opieki i wychowania dzieci.

Asystent rodziny pomaga również w realizacji tego, co rodzina chce zmienić oraz co inne służby społeczne wymagają od rodziny. Przy czym pomaga tylko w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

 

1. W przypadku uzyskania informacji o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej i wnioskuje do Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku o przydzielenie asystenta rodziny.

2. Wsparcie rodziny prowadzone jest za jej zgodą i przy aktywnym jej udziale.

3. W rodzinach przezywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych gdzie może występować ryzyko podejmowania działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dziecka a rodzina nie wyraża zgody na pomoc asystenta rodziny wówczas pracownik socjalny wnioskuje do właściwego Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego i Nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną dziecka.

Zadania asystenta rodziny obejmują zakresowo cztery obszary:

 • bezpośrednią pracę z rodzicami,

 • bezpośrednią pracę z dziećmi,

 • działania realizowane na rzecz dziecka i rodziny,

 • organizację własnej pracy.

Wśród funkcji spełnianych przez asystenta rodziny można wyodrębnić:

 • funkcję wsparcia psychiczno - emocjonalnego;

 • funkcję opiekuńczą;

 • funkcję doradczą;

 • funkcję diagnostyczno - monitorującą;

 • funkcję mediacyjną;

 • funkcję wychowawczą;

 • funkcję motywująco - aktywizującą;

 • koordynacje działań skierowanych na rodzinę.

 

Zadania asystenta rodziny określa art. 15.1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, są to m.in:

 • opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

 • opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

 • udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych oraz wychowawczych z dziećmi;

 • wspieranie aktywności społecznej rodzin;

 • motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

 • udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze (Dz. U. z 2019r., poz. 1111 t.j.)

 

Asystent ma nie wyręczać, a jedynie aktywizować i motywować osobę lub rodzinę do działania, w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji, w jakiej się znalazła.

 

Biuletyn Informacji Publicznej