Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności strona internetowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.mgopsklecko.naszops.pl/

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie (przesuwane zdjęcia, tzw. slider) dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
 • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
 • niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Agata Radomska - Dyrektor M-GOPS.
 • E-mail: mgopsklecko@op.pl
 • Telefon: 661097155

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłecku
 • Adres: ul. Słoneczna nr 25
  62 - 270 Kłecko
 • E-mail: mgopsklecko@op.pl
 • Telefon: 61 4270013

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsko -  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku,

ul. Słoneczna nr 25, 62-270 Kłecko

telefon 61 427 00 13, email mgopsklecko@op.pl

Budynek nie jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością.

Do wejścia budynku M-GOPS prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się dzwonek, po użyciu którego do osoby z niepełnosprawnością schodzi pracownik M-GOPS.

Pomieszczenia zajmowane przez M-GOPS znajdują się na parterze budynku.

W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych oraz windy.

Dla osób na wózkach inwalidzkich dostępny jest korytarz.

Na parkingu M-GOPS nie ma wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 
 

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej