Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Program "Dobry Start" tj. świadczenie 300+

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku informuje, iż świadcznie „Dobry Start” jest kolejnym komponentem kompleksowej i długofalowej prowadzonej przez rząd polityki rodzinnej. To 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Co ważne, rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej, w tym wychowankowie placówek opiekuńczo - wychowawczych.

  • Dla kogo wsparcie?

Wsparcie z programu przysługuje na dzieci uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Natomiast na dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia. 

Od 1 sierpnia 2020 r. świadczenie przysługuje również na dzieci uczące się  w szkołach  policealnych i szkołach dla dorosłych.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole, ani studentów szkół wyższych.

 

  • Gdzie złożyć wniosek?

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Wniosek – można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową) w M-GOPS w Kłecku.

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

 

  • Kto może złożyć wniosek?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

  • Czy świadczenie może być przyznane w innej wysokości niż 300 zł?

Co do zasady każdy uprawniony do otrzymania świadczenia otrzyma 300 zł. Jedynie  w przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rozwiedzionych rodziców, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

 

  • Czy świadczenie może zostać zajęte przez komornika?

Świadczenie dobry start nie podlega egzekucji. Jednak aby uniknąć nieporozumień, które mogą wyniknąć z powodu zajęcia rachunku bankowego, na którym znajdują się środki z programu, osoby wobec których prowadzona jest egzekucja komornicza powinny ustalić z gminnym organem właściwym, w którym składany jest wniosek, inną możliwą w danej gminie formę wypłaty świadczenia (np. przekaz pocztowy).

 

  • Jestem osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku. Pobieram jedynie zasiłek z pomocy społecznej. Pracuje tylko mąż/żona. Po otrzymaniu świadczenia „Dobry Start” wzrośnie dochód na osobę w naszej rodzinie. Czy stracimy przez to zasiłek z pomocy społecznej?

Świadczenia z programu „Dobry Start” nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia. To oznacza, że otrzymanie wsparcia z programu nie spowoduje utraty zasiłku z pomocy społecznej. 

 

  • Czyje konto do wpłaty świadczeń należy wskazać we wniosku?

Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki. Należy jednak podkreślić, że we wniosku „Dobry Start” można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

 

  • Chcę złożyć w lipcu br. wniosek o świadczenie dobry start. We wniosku trzeba wskazać szkołę, w której będzie się uczyć moje dziecko, ale w związku z epidemią koronawirusa, przesunięte zostały egzaminy ósmoklasistów oraz rekrutacje do szkół średnich, dlatego w lipcu nie będziemy jeszcze wiedzieć do jakiej szkoły pójdzie dziecko. Czy świadczenie nie przepadnie?

Warunkiem otrzymania świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021, jest wskazanie przez rodzica we wniosku o to świadczenie szkoły, do której dziecko od 1 września 2020 r. będzie uczęszczać. Wynika to z faktu, iż podstawowym warunkiem przyznania ww. świadczenia jest właśnie nauka dziecka w szkole.

W związku z powyższym, jeśli rodzic dziecka nie wie jeszcze w jakiej szkole dziecko będzie się uczyć w nowym roku szkolnym, który rozpocznie się 1 września 2020 r. lub czy w ogóle dane dziecko pójdzie do szkoły od nowego roku szkolnego i tym samym nie wpisze we wniosku danych takiej szkoły, nie jest w stanie złożyć prawidłowo wypełnionego wniosku o świadczenie dobry start (złożenie wniosku bez danych szkoły oznaczać będzie, że wnioskodawca zostanie wezwany przez gminny organ właściwy do jego uzupełnienia).

Należy jednak przypomnieć, że wnioski o świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 można składać w terminie aż do 30 listopada 2020 r., czyli także w trakcie trwania już ww. roku szkolnego. W związku z powyższym, w przypadku późniejszej decyzji/rozstrzygnięcia kwestii szkoły do której dane dziecko będzie uczęszczać w roku szkolnym 2020/2021, jak najbardziej istnieje możliwość późniejszego złożenia wniosku o świadczenie dobry start, tj. aż do 30 listopada br.

 

  • Mąż/żona pracuje za granicą. Czy w związku z tym gmina przekaże mój wniosek o świadczenie do wojewody, żeby sprawdzić, czy zachodzi koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego?

Świadczenie „Dobry Start” nie podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To oznacza, że gmina ustala prawo do świadczenia samodzielnie i nie przekazuje wniosku do wojewody, nawet jeśli jeden z rodziców dziecka przebywa poza granicami Polski - w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej