Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłecku

Dodatek węglowy

Utworzono dnia 14.08.2022

W dniu 12 sierpnia 2022 r. weszły w życie przepisy ustawy o dodatku węglowym, natomiast w dniu 17 sierpnia 2022r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022r., poz. 1712).

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać w godzinach pracy M-GOPS w Kłecku
* w poniedziałki od 8.00 do 16.00;
* od wtorku do piątku od godz.7.00 do godz. 15.00.

(wzór wniosku poniżej)

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:
1. kocioł na paliwo stałe,
2. kominek,
3. koza,
4. ogrzewacz powietrza,
5. trzon kuchenny,
6. piecokuchnia,
7. kuchnia węglowa lub
8. piec kaflowy na paliwo stałe,
zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576), do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania wpisanych lub zgłoszonych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Przez paliwa stałe rozumie się:
1. węgiel kamienny,
2. brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, przez które rozumie się:

  • Gospodarstwo domowe jednoosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o dodatek samotnie zamieszkująca i gospodarująca.
  • Gospodarstwo domowe wieloosobowe – tworzy osoba fizyczna (osoba składająca wniosek o dodatek) oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę, przy czym wnioski złożone po dniu 30 października 2022 r. wypłaca się do dnia 30 grudnia 2022 r.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie przesłana wnioskodawcy  na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku węglowego, jest możliwość osobistego odebrania w M-GOPS w Kłecku informacji o przyznaniu dodatku węglowego.

Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku węglowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wnioski będzie można składać na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (za pomocą poczty ePuap) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego.

ZAŁĄCZNIKI:

Biuletyn Informacji Publicznej

 

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 543

W poprzednim tygodniu: 833

W tym miesiącu: 7

W poprzednim miesiącu: 3280

Wszystkich: 80795